Privacybeleid
MijnHapto

MijnHapto hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens.

Het privacybeleid van mijnHapto

MijnHapto doet er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaat daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. De praktijk houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk en is het ook mijn wettelijke plicht (WGBO) om van u een dossier aan te leggen. Dit dossier bevat aantekeningen over uw gezondheidssituatie en gegevens over de behandelingen. Ook worden in het dossier gegevens opgenomen die voor uw behandeling noodzakelijk zijn en gegevens die ik, na uw expliciete mondelinge toestemming, heb opgevraagd bij een andere zorgverlener, bijvoorbeeld bij de huisarts.

U mag van mij verwachten dat ik zorgvuldig omga met uw persoonlijke en medische gegevens en ervoor zorg dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens. Als uw behandelend therapeut heb ik als enige toegang tot de gegevens in uw dossier.

Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).

De persoonsgegevens, die bewaard worden, zijn

 • naam
 • geboortedatum
 • geslacht
 • adresgegevens
 • telefoonnummer(s)
 • e-mailadres
 • klachten en hulpvraag
 • contactgegevens huisarts
 • contactgegevens eventuele overige behandelaars.

De persoonsgegevens worden gebruikt voor

 • het leggen van contact, op basis van informatie die door de cliënt via de website of via telefoon/e-mail-/voicemail- whatsapp bericht verstrekt is
 • het dossier waarin klachten, hulpvraag, achtergrondinformatie en de behandeling beschreven wordt
 • de facturering: NAW-gegevens, geboortedatum, datum en korte omschrijving behandeling plus de kosten van het consult
 • overleg met andere behandelaars in het kader van de behandeling, waarneming bij langdurige afwezigheid, verwijzing of afronding van de begeleiding; hiervoor zal bij elke gelegenheid expliciet toestemming gevraagd worden aan de cliënt
 • eventuele foto’s, video of geluidsopnamen worden alleen gemaakt na uitdrukkelijke toestemming van de betreffende persoon. Deze wordt geïnformeerd over het doel (bv. deskundigheidsbevordering). De opnamen worden na gebruik vernietigd
 • ten behoeve van elk ander gebruik van persoonsgegevens zal eveneens toestemming gevraagd worden.

Bewaren, bewaartermijn, inzage- en wijzigingsrecht van dossiers

 • dossiers worden bewaard op een beveiligde laptop
 • persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor het doel waarvoor ze verstrekt zijn
 • elk cliëntendossier wordt na afronding van de behandeling 15 jaar bewaard, zoals in de Wet op de Geneeskundige Behandelovereenkomst (WGBO) vereist wordt
 • de cliënt heeft recht op inzage in haar/zijn dossier, dit vindt uiterlijk 4 weken na het schriftelijke verzoek hiertoe plaats
 • de cliënt heeft recht op wijziging of verwijdering van zijn persoonsgegevens zolang deze niet vallen onder de wettelijke bewaartermijn die geldt voor medische dossiers. Dit vindt uiterlijk 4 weken na het schriftelijke verzoek hiertoe plaats.

Overleg met derden

In het kader van de behandeling en/of het reflecteren op eigen functioneren kan de therapeut een casus anoniem, dat wil zeggen ‘zonder persoonsgegevens’, inbrengen in intervisie of supervisie. Alle betrokken hebben geheimhoudingsplicht.

Doorgifte buiten de EER

MijnHapto geeft in beginsel geen persoonsgegevens door aan landen buiten de Europese Economische Ruimte (EER).

Wijzigingen privacystatement

MijnHapto kan dit privacystatement altijd wijzigen. Een actuele versie van het privacystatement wordt op de website www.mijnhapto.nl gepubliceerd.

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vraag ik u hierover direct contact over op te nemen. Komen wij er samen niet uit dan heeft u altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Vragen

Als u naar aanleiding van het Privacy Statement nog vragen of opmerkingen heeft, neem dan contact met MijnHapto op.

Contactgegevens

MijnHapto
Willemijn van Leeuwen
info@mijnhapto.nl
06-28428170

Aangesloten bij

logo VVH - Vereniging van Haptotherapeuten
GZ-Haptotherapeut - Praktische info